การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 1

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 2

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 3

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 4

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 5

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 6

 

:: บทความแนะนำ

การเรียนรู้เรื่องกรรม

ความรู้เรื่องกรรม เป็นองค์ความรู้ที่โดดเด่นที่สุดเรื่องหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา ต่างศาสนา  ต่างวัฒนธรรม ที่เข้ามาสนใจพระพุทธศาสนาแล้วสมาทานพุทธศาสนาเป็นแนวทางดำเนินชีวิตตลอดไป  ส่วนใหญ่ได้ศึกษาและทำความเข้าใจและประทับใจคำสอนเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาก่อน แล้วจึงขยายขอบข่ายการศึกษาไปสู่เรื่องอื่นๆ แล้วยิ่งมีศรัทธาเลื่อมใสมากจนกระทั่งเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุหรือภิกษุณีในพระพุทธศาสนาก็มีมากมาย

:: เสียงธรรมแนะนำ

Dhamma for No Suffering

Dhamma for No Suffering

Copyright © 2010 - 2014 Skytemple.org. All rights reserved.