การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 1

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 2

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 3

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 4

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 5

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 6

 

:: บทความแนะนำ

อริยทรัพย์

หลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จออกบรรพชา แสวงหาโมกขธรรม คือ ความหลุดพ้นจากบ่วงพันธนาการแห่งกิเลสทั้งปวง และได้แสดงพระธรรมเทศนาโปรดมหาชนผู้ใฝ่ธรรมจนตั้งอยู่ในมรรคผลนิพพานเป็นจำนวนมากแล้ว จึงได้เสด็จยังกรุงกบิลพัสดุ์เพื่อโปรดพระพุทธบิดาและพระประยูรญาติที่ใฝ่ธรรมปรารถนาจะได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าโดยตรงเป็นจำนวนมาก

:: เสียงธรรมแนะนำ

Heart of Buddhism 2

Heart of Buddhism 2

Copyright © 2010 - 2014 Skytemple.org. All rights reserved.