การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 1

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 2

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 3

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 4

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 5

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 6

 

:: บทความแนะนำ

ผลงานการรักษาของหมอชีวก โกมารภัจจ์

เมื่อหมอชีวกโกมารภัจจ์ ได้จบการศึกษาแล้ว อาจารย์ทิศาปาโมกข์ ให้อาหารน้ำและเสบียงเดินทางมาอย่างจำกัดด้วยหวังว่า หากเสบียงเดินทางหมดลง หมอชีวกจะได้นำเอาความรู้ด้านการแพทย์ออกมาประกอบอาชีพ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า วิชาการที่เล่าเรียนฝึกฝนมาสามารถนำมาเลี้ยงชีพได้จริงตามเป้าหมายที่ทางสถาบันการศึกษาได้วางเอาไว้ และการใช้วิชาชีพที่เรียนมายังชีพได้นี้เท่ากับเป็นการยอมรับว่า จบการศึกษาอย่างแท้จริง

:: เสียงธรรมแนะนำ

Happiness

Happiness

Copyright © 2010 - 2014 Skytemple.org. All rights reserved.