การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 1

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 2

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 3

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 4

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 5

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 6

 

:: บทความแนะนำ

เข้าพรรษาแสวงหาความดี

ปี พุทธศักราช 2557 นี้ วันอาสาฬหบูชาคือ วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ตรงกับวันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2557 และวันเข้าพรรษา คือ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2557 พุทธศาสนิกชนที่อยู่ในประเทศไทยจะได้ทำบุญปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาดังกล่าวตรงตามวันเวลาจริง เพราะทางราชการของไทยประกาศให้วันดังกล่าวเป็นวันสำคัญของชาติ เพราะประชากรของประเทศไทยส่วนใหญ่ 90 กว่า เปอร์เซ็นต์ เป็นพุทธศาสนิกชนจึงสะดวกในการไปปฏิบัติธรรมบำรุงพระพุทธศาสนาดังกล่าว

:: เสียงธรรมแนะนำ

Endurance

Endurance

Copyright © 2010 - 2014 Skytemple.org. All rights reserved.