การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 1

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 2

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 3

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 4

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 5

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 6

 

:: บทความแนะนำ

อธิษฐานเข้าพรรษา

ในสมัยพุทธกาล เมื่อถึงเทศกาลเข้าพรรษา พระเถระรูปหนึ่งชื่อว่า พระมหาปาละ เมื่อเทศกาลเข้าพรรษาใกล้เข้ามา ได้ชวนพระภิกษุเพื่อนสหธรรมิกด้วยกันสามสิบรูปเดินทางไปหาสถานที่สงบจำพรรษาในถิ่นชนบทเพื่อจะได้เป็นสถานที่บำเพ็ญสมณธรรมได้อย่างเต็มที่ เมื่อพระมหาปาละเดินทางถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งได้บอกความประสงค์กับท่านผู้ใหญ่บ้านว่า ท่านจะขอจำพรรษาที่หมู่บ้านแห่งนี้สามเดือน ผู้ใหญ่บ้านได้เรียกประชุมชาวบ้านแล้วแจ้งเรื่องดังกล่าวให้ชาวบ้านทราบ

:: เสียงธรรมแนะนำ

Empty Mind

Happiness

Copyright © 2010 - 2014 Skytemple.org. All rights reserved.